QUOTABLE TUESDAYS: TAKE TIME . . .

Photo: Yelena Bosovik
Photo: Yelena Bosovik